Høyeste karakter for makrogol, det virksomme stoffet

Makrogol, som er det virksomme stoffet i Moxalole, er det eneste stoffet som er klassifisert som bevisgrad 1, anbefalingsgrad A for behandling av kronisk forstoppelse. Det fremkom i den siste systematiske oversikten¹ over relevante studier når det gjelder laksativer. Resultatet er publisert i American Journal of Gastroenterology. Makrogols klassifisering betyr høyeste skår for dokumentasjonskvalitet og for effekt med tanke på bivirkninger og pasientsikkerhet.

Makrogolpreparatet tilhører gruppen osmotisk virkende laksativer. Det virksomme stoffet makrogol absorberes ikke i tynntarmen, men fortsetter inn i tykktarmen, der det binder vann. Vanninnholdet og volumet på avføringen øker i tykktarmen, noe som intensiverer aktiviteten i hele tarmsystemet og fører til at forstoppelsen letter. Moxalole inneholder også ulike salter som gjør at kroppens normale salt- og væskebalanse opprettholdes.

Makrogol har færre bivirkninger, men er like eller mer effektiv enn laktulose og andre laksativer. Laktulose klassifiseres eksempelvis som bevisgrad 2, anbefalingsgrad B.

Kronisk forstoppelse og evidensbasert medisin

Evidensbasert medisin dreier seg om å treffe beslutninger om pasientutredning og -behandling på grunnlag av beste tilgjengelige vitenskapelige bevis, sammenstilt på en systematisk måte. Den systematiske oversikten er derfor en sentral metode for kunnskapshåndtering innen evidensbasert medisin.

Kilde: Eliasson M. Den systematiska översikten grundval i evidensbaserad medicin. Läkartidningen 2000;volym 97;nr 22:2726-2728

Systematisk oversikt – Ramkumar¹

Den største og nyeste systematiske oversikten som er utført innen forstoppelse, "Efficacy and Safety of Traditional Medical Therapies for Chronic Constipation", viser at makrogol er det eneste stoffet som har oppnådd bevisgrad 1, anbefalingsgrad A blant stoffer som finnes på markedet i dag. Se nærmere beskrivelse av graderingen nedenfor. Oversikten ble publisert i American Journal of Gastroenterology i 2005. Nedenfor er en redegjørelse for de ulike preparatgruppenes bevis- og anbefalingsgrad samt en forklaring på de forskjellige nivåene. Kunnskap fra evidensbasert medisin kombinert med klinisk erfaring og pasientens individuelle forutsetninger, kan gi et sikkert grunnlag når man skal velge behandlingsalternativ.

StoffAnbefalingsgradBevisgrad
PEG (Makrogol)A1
LaktuloseB2
BisacodylC3
LaktitolB2
SennosiderC3
PsylliumB2

Bevisgrad

God evidens (bevisgrad I) – konsistente resultater fra velstrukturerte og velgjennomførte studier.

Rimelig god evidens (bevisgrad II) – resultater viser fordeler, men styrken er begrenset på grunn av et lavt antall kvalitetsstudier eller manglende konsistens i enkeltstudier.

Dårlig evidens (bevisgrad III) – utilstrekkelig på grunn av et begrenset antall studier, mangelfulle studier eller mangler i struktur eller gjennomføring av studiene.

Anbefalingsgrad

Grad A – god evidens til støtte for bruk av en modalitet i behandling av forstoppelse.

Grad B – moderat evidens til støtte for bruk av en modalitet i behandling av forstoppelse.

Grad C – dårlig evidens til støtte for en anbefaling for eller mot bruk av en modalitet.

Grad D – moderat evidens mot bruk av en modalitet.

Grad E – god evidens til støtte for en anbefaling mot bruk av en modalitet.

Makrogol sammenlignet med laktulose

I en nylig utført Cochrane-oversikt over intervensjon ved kronisk forstoppelse ble bruken av laktulose vs. makrogol evaluert. Ifølge denne metaanalysen er makrogol bedre enn laktulose på alle relevante områder (avføringshyppighet per uke, form på avføring, lindring av magesmerter, behov for ytterligere produkter), og forfatterne konkluderer med at makrogol bør brukes fremfor laktulose.2

¹Ramkumar D et al. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: Systematic review. Am J Gastroenterology 2005;100:936-971

2Lee-Robichaud H, Thomas K, Morgan J, Nelson RL. Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7